Hotel Raj Mandir Haridwar, Uttarakhand

+91 9927522226 / 9927522227 / 9927522228